natuurlijk avontuurlijk

Aanmelden nieuwe leerlingen.

Aanmelden school

Indien u uw kind wilt aanmelden op onze school, willen we u vragen om onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen, samen met een kopie van een paspoort, identiteitskaart, of bewijs van inschrijving uit de basisadministratie van de gemeente.
Nadat we het aanmeldformulier hebben ontvangen krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst en volgt informatie over het vervolgtraject. 


Download het Aanmeldformulier

Voor de aanmelding is het ook van belang dat wij een volledig ingevulde ouderverklaring van u ontvangen, deze vindt u in bijlage 1.

Het is altijd mogelijk om telefonisch een afspraak te maken, om de school te leren kennen en uw kind aan te melden. Ons telefoonnummer is: 0495-632156.

 
 

 

Aanmelding en Aannamebeleid
Stichting Meerderweert

 
In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen. De slogan in de missie en visie van Meerderweert is "SAMEN LEREN, BOEIEN EN GROEIEN".
Dat willen we heel graag in de praktijk van elke dag kunnen waarmaken.
In samenwerking met elkaar, waarbij de ouders een belangrijke partner zijn.
En dat willen we voor zoveel  mogelijk kinderen kunnen waarmaken.
 
ALLE aan de school toevertrouwde kinderen moeten op een passende wijze begeleid en geholpen worden. Daarbij zijn de mogelijkheden van de scholen niet ongelimiteerd. Vandaar dat er bij nieuwe aanmeldingen en inschrijvingen niet altijd een passend antwoord op elke hulp- en ondersteuningsvraag van elke individuele leerling gegarandeerd kan worden.
 
In het belang van een optimaal welzijn, functioneren en welslagen van elk kind binnen onze stichting, hebben we richtlijnen opgesteld voor plaatsing van leerlingen op onze scholen.


 

1. Algemeen aannamebeleid

Alle leerlingen die voor een school binnen de stichting Meerderweert kiezen, worden in principe toegelaten. Er bestaat in ieder geval een inspanningsverplichting om na te gaan of het door ouders gewenste onderwijsaanbod kan worden gehonoreerd.
Wel dient dit toelatingsbeleid recht te doen aan de uitgangspunten van de school. Ouders zullen rekening moeten houden met denominatieve en onderwijskundige uitgangspunten van de school.
 
Ondanks het feit dat in beginsel alle leerlingen welkom zijn op onze scholen, is het bevoegd gezag/de school formeel niet verplicht een leerling toe te laten.
Voorwaarde is, dat het beleid kenbaar moet zijn en er moet sprake zijn van een zorgvuldige besluitvorming gekoppeld aan procedureregels. Het beleid moet vastgesteld zijn aan de hand van duidelijke criteria en moet voor ouders toegankelijk zijn. Het beleid is vastgesteld door de raad van bestuur met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 
Voorwaarden:
 • Ouders conformeren zich aan de informatie in de schoolgids, waaronder de missie en visie van de school. Deze conformering vindt formeel plaats met een handtekening onder het inschrijfformulier.
 • Het kind is minimaal 3 jaar oud. Kinderen die jonger zijn, worden op een "lijst van vooraanmelding" geplaatst.
 • Ouders geven bij aanmelding aan of hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • Leerling is zindelijk en kan zelfstandig naar de wc gaan op de eerste schooldag. Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten ouders dit (vóór de eerste schooldag) melden bij de leerkracht. In een gesprek wordt dan afgewogen of het kind toelaatbaar is, en worden afspraken gemaakt "hoe het kind te begeleiden" met inzet van ouders. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.
Naast deze voor iedereen geldende voorwaarden  formuleren we verderop een aantal specifieke aannamevoorwaarden voor kinderen met extra ondersteuning en leerlingen die van een andere school komen.2. De algemene procedure voor aanmelding

 1. Oriëntatie, informatie, kennismaken;
 2. Aanmelding; 
 3. Intakegesprek
 4. Inschrijving.
Veelal begint de aanmelding van een kind tijdens de jaarlijkse open dag. Ouders kijken rond in het gebouw, kunnen de "sfeer" proeven en krijgen van leraren informatie over de visie op het onderwijs en de werkwijzen van de school.
Vaak ook start de aanmelding van een leerling met een telefoontje of een email van ouders naar school. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking- of oriëntatiegesprek .
 
Wanneer ouders kiezen voor een aanmelding  op de school, wordt een aanmeldings-formulier verstrekt, dat door ouders volledig (en naar waarheid ingevuld) en ondertekend op school ingeleverd wordt.
N.B. Bij dit aanmeldingsformulier is (voor de inschrijvingen vanaf 1-1-2015) de nieuwe (landelijk uniforme) ouderverklaring vaststelling leerlingengewicht verplicht.
 
De school stuurt een ontvangstbevestiging van de aanmelding  met een afspraak voor een intakegesprek.
 
Wordt in dit gesprek duidelijk dat het basisaanbod van de school voor het kind toereikend is, dan volgt de formele inschrijving op school.

 

 

3. De procedure voor aanmelding van leerlingen van een andere school

De overgang van kinderen naar een andere basisschool is vaak een ingrijpende gebeurtenis. We willen hier zorgvuldig mee omgaan en hanteren bij aanmelding van een leerling, die onderwijs gevolgd heeft op een andere school, de onderstaande aanname-procedure. De hele procedure ronden we zo spoedig mogelijk, in principe binnen twee weken af.   
 
In het eerste gesprek met de ouder(s) worden de ouders door de school door het  managementteam (directeur, IB-er, bouwcoördinator)  geïnformeerd over de procedure en vragen we toestemming om informatie op te vragen bij derden (school van herkomst, en eventueel andere betrokken instanties bij het kind). Ouders krijgen informatie over de visie op onderwijs en de werkwijzen van de school.
 • De IB-er checkt bij de basisschool van herkomst de informatie die we via de ouders hebben gekregen. Deze informatie betreft vorderingen en gedrag van de aangemelde leerling, waarbij ook de inbreng, rol en ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) betrokken wordt.  De uitkomst op beide aspecten kan aanleiding zijn de toelating van de leerling te weigeren of de toelating onder strikte (schriftelijk vast te leggen) voorwaarden te laten plaatsvinden
 • Als er sprake is van "extra ondersteuning" start de procedure genoemd onder 4.
 • Indien er aanleiding toe bestaat kan er voor gekozen worden om een leerling in een proefplaatsing te plaatsen, en/of observaties uit te voeren in de groep op de nieuwe of voormalige school. Doel is om - indien daar aanleiding toe is- een beter beeld te krijgen van de leerling.
 • De verkregen informatie wordt besproken door de directeur en de IB-er (eventu-eel aangevuld door een lid van het Intern Ondersteunings Team), en daarna met ouders besproken. Na afweging besluit de directeur van de school of de leerling geplaatst kan worden.
 • Definitieve inschrijving vindt plaats.
 • Mocht blijken dat niet de juiste gegevens/informatie verstrekt zijn, dan kan de inschrijving ongedaan gemaakt worden.
 

4. Aannamebeleid voor leerlingen met "extra ondersteuning"

We volgen voor leerlingen met "extra ondersteuning" het stroomschema opgesteld door het ministerie van OC&W dat van toepassing is voor elke school.
Deze stroomschema's en de toelichting hierop zijn als bijlage toegevoegd.
 
Elke school heeft een School Ondersteunings Profiel opgesteld.
Hierin is de basis- en extra zorg die de school kan bieden opgenomen.
Er staat vermeld wat een school aan zorg kan bieden, op welke terreinen de school sterk is, en waar ze nog in ontwikkeling is. Ook staan daarin de "grenzen van de school" op het gebeid van ondersteuning en zorg opgenomen.
 
Bij aanname van leerlingen die "extra ondersteuning" nodig hebben, spelen meerdere criteria een beslissende rol. Er zal gekeken worden of de specifieke onderwijsbehoeften, die het kind heeft om succesvol onderwijs te kunnen volgen, op de betreffende school, gerealiseerd kunnen worden.
 
Criteria kunnen zijn:
 • De noodzakelijke aanpassing aan de inrichting van het gebouw.
 • De noodzakelijke aanpassingen van en aan materieel en methodes.
 • Het ontbreken van personeel om hulp op maat te kunnen realiseren.
 • De mate van aanspreekbaarheid van het kind.
 • De mate waarin het gedrag van het kind de veiligheid van andere kinderen beïnvloedt.
 • De groepsgrootte en samenstelling van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden. Belangrijke afweging: Zitten er in de groep meerdere leerlingen met forse ondersteuning- en hulpvragen?
 • Evidence based ervaringen van de school.
 • Ook moet er een reële verwachting liggen dat het kind gedurende meerdere leerjaren zinvol begeleid kan worden en dat het voldoende kan functioneren in de groep.
 • De ouders worden geacht om voldoende ondersteuning te bieden en actief mee te werken aan het welslagen van het kind.
Procedure bij aanname van een leerling met "extra ondersteuning"
 De zorgplicht (in juridische zin voor het bevoegd gezag, in de praktijk voor de school van aanmelding) gaat in als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden ( zie 2) en heeft de school vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft.
 • Ouders geven bij aanmelding aan dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • Tijdens het intakegesprek schat de school in dat het kind extra ondersteuning nodig heeft.
 • De IB-er gebruikt de informatie van de ouders, eventueel aangevuld met de informatie van de kinderopvang (tijdens een zgn. "warme overdracht") .
 • Komt het kind van een andere school, dan zal deze school een bron van informatie zijn.
 • Aanvullend onderzoek (indien gewenst) is mogelijk, maar uitsluitend met toestemming van de ouders.
 • Dat geldt ook bij het opvragen van informatie bij externe instanties.
 • Daar waar ouders hun medewerking niet verlenen om aanvullende informatie te verkrijgen, zal de school alleen gebruik maken van de wel beschikbare informatie, maar kan dit een reden zijn om het kind niet aan te nemen.
 • De directeur en de IB-er besluiten of de extra ondersteuning geboden kan worden.
 • Ouders worden in een gesprek geïnformeerd.
 • De IB-er stelt samen met de leerkracht  een handelingsplan op. Ouders stemmen daarmee in door het plaatsen van een handtekening, en door vast te leggen wat hun aandeel in ondersteuning kan en zal zijn.
 • Als de school van aanmelding niet tot inschrijving kan overgaan en het geen passende plek is voor het kind, neemt de IB-er contact op met het bovenschools zorgteam van Meerderweert. Dit Intern Ondersteuningsteam (I.O.T.) neemt contact op met de ouders en bemiddelt.
 • Samen met de ouders  wordt gekeken of er binnen Meerderweert een school is die wel kan voldoen aan de ondersteuningsvraag van het kind.
 • Dan herhaalt de procedure zich.
 • Mocht er geen reguliere basisschool aan de hulpvraag van het kind kunnen voldoen dan kan plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs (S.B.O.) of op een school voor speciaal onderwijs (S.O.) in beeld komen.
 • De toeleidingsprocedure loopt via het IOT en het loket passend onderwijs.
 • Voor toelating en inschrijving op deze beide schooltypes is een toelaatbaarheids-verklaring noodzakelijk. Deze wordt (na onderzoek en vaststelling) afgegeven door het loket passend onderwijs.
 
Het "tijdpad"
 • Zodra het aanmeldingsformulier ingevuld en getekend bij de school is ingeleverd stuurt de school een ontvangstbevestiging naar de ouders.
 • Er wordt een intakegesprek afgesproken.
 • Vanaf dat moment  heeft de school 6 weken de tijd om een beslissing te nemen en/of een passende plek te vinden.
 • Deze 6 weken kunnen eenmalig met 4 weken worden verlengd.
 • Als dan nog niet duidelijk is waar de passende plek voor de leerling is, wordt deze tijdelijk geplaatst op de school van aanmelding.
 • Het onderzoek loopt dan uiteraard door.