natuurlijk avontuurlijk

Medezeggenschapsraad


Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR). De MR spreekt over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de naschoolse opvang, de aanschaf van nieuw meubilair of de wijze waarop ouders meehelpen op school. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders. De MR is een inspraakorgaan; voor veel zaken heeft de directie van de school instemming of advies van de MR nodig. Over zaken die het personeel aangaan, heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. Gaat het om zaken die de ouders aangaan, dan zijn de rollen omgedraaid; de ouders hebben instemmingsrecht en het personeel adviesrecht. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden ± elke 6 weken plaats op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De namen van de MR-leden vindt u hieronder, de adressenlijst vindt u achterin de schoolgids.

Het reglement van de MR vindt u hier

In de MR zit vanuit het personeel

Mieke Renders
Gun Holtackers
Wendy Smolenaers

 

In de MR zit vanuit de oudergeleding

Jeroen Hennissen
Dennis Martens
Josephien Tullemans-Geuns


Hebben jullie vragen of willen jullie iets aan de orde stellen, neem contact op met een lid van de MR, of stuur de MR een mail.